Pornkasem Clinic @ The Mall Ramkhamhaeng 1st Floor

Pornkasem Clinic @ The Mall Ramkhamhaeng 1st Floor
49 Ramkhamhaen Road, Huamak, Khet Bangkapi, Bangkok, 10240, 10240
Bang Kapi Bangkok Thailand
Phone: 66 245 494 67, 66 245 491 28, 66 917 640 650